201806.22
0

«Το λαθρεμπόριο … το νέο εμπόριο».

Είναι πολύ περισσότερο από ποτέ διαδεδομένη η λαθρεμπορία διαφόρων ειδών που υπάγονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης (πετρέλαιο, αλκοόλη, βιομηχανοποιημένα καπνά- τσιγάρα). Τα πινάκια των ποινικών δικαστηρίων γεμίζουν με παραβάσεις (πλημμελήματα ή/ και κακουργήματα) λαθρεμπορίας. Σύμφωνα με τον ν. 2960/2001 “Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας, η ισχύς του οποίου άρχισε από 1-1-2002, λαθρεμπορία είναι : α) η εντός…

201806.08
0

«ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΨΟΥΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 47 / 2018 Απόφαση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επέβαλε στην τράπεζα «…» πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να απαντήσει στον προσφεύγοντα – πελάτη της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας παραβιάζοντας το κατ’ άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα πρόσβασής του,σε τηλεφωνικές συνομιλίες…