201804.10
0

«Ο νέος Κ.Ο.Κ…φρούδες ελπίδες ??»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4530/2018 που επιφέρει αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ο νέος νόμος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διατάξεις για τη λειτουργία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.), των αυτοκινήτων ταξί, αλλά και εκτενείς τροποποιήσεις του ισχύοντος Κ.Ο.Κ., ενώ  σχεδόν δε για όλες αναμένεται η έκδοση ΥπουργικήςΑπόφασης !  Δυστυχώς η παραβατικότητα στους δρόμους, που τόσο μαστίζει την χώρα μας, εναπόκειται ξεκάθαρα όχι στον κοινό Νομοθέτη, να την ρυθμίσει αλλά αποκλειστικά στους συναρμόδιους Υπουργούς!! Αποκτά εντελώς εισοδηματικό μανδύα και για ακόμη μία φορά ο δηλώνων περισσότερα θα καλείται να πληρώνει και περισσότερα. Μα είναι αυτή λύση ? Ως νομικός θα ανέμενα μία πιο διαρθρωτική εξυγίανση του Κ.Ο.Κ. με κριτήρια όχι εισοδηματικά αλλά κυρώσεις σοβαρές και μόνιμες, προσανατολοζόμενες στον τρόπο απόκτησης της άδειας οδήγησης, στην ηλικία που αυτή θα αποκτάται για πρώτη φορά, στον τρόπο και συχνότητα ανανέωσης με ουσιαστικά κριτήρια και όχι με ‘’έτοιμα΄΄ έγγραφα από οφθαλμίατρους κτλ. Ακόμα και τα Δικαστήρια φρονώ ότι θα έπρεπε να επιδικάζουν σοβαρά ποσά ως κονδύλια ηθικής βλάβης (δεν συζητώ καν για αυτά της ψυχικής οδύνης) και όχι τα πενιχρά που επιδικάζουν (της τάξεως των 200 – 500 ευρώ) ως τρόπον έμμεσο για την αποφυγή παραβατικής συμπεριφοράς. Θα ανέμενα τέλος γενναίες ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές εταιρίες και συγκεκριμένα ποιους παραβάτες θα ασφάλιζαν μεν υποχρεωτικώς , αλλά με πολύ ψηλό ασφάλιστρο, ώστε ο κάθε μέσος οδηγός να γνωρίζει ότι θα έχει πολλαπλές συνέπειες τώρα και στο μέλλον από πλημμελείς οδηγικές συμπεριφορές και όχι απλώς ένα διογκωμένο πρόστιμο, που για κάποιους ίσον και τίποτα !
Έτσι, οι νέες ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ., φέρουν χροιά ιδιαίτερα εισοδηματική, ενώ το πρώτον εισάγεται η έννοια- όρος της επικινδυνότητας μιας παράβασης. Ειδικότερα, το εύρος των επιβαλλόμενων προστίµων, που θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί, θα καθορίζεται, ανάλογα µε την κατηγορία επικινδυνότητας της παράβασης, µέχρι το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, η οποία επικινδυνότητα προσδιορίζεται από παράγοντες μεταβλητούς κάθε φορά, όπως η ζωή, η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, η υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα με αναπηρία, η πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και οι προκληθείσες επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια και θα έχει τρείς κατηγορίες- διαβαθμίσεις, αυτής της α) χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1), της β) μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2) και της γ) υψηλής επικινδυνότητας (Ε3).
Ομοίως με κοινή υπουργική απόφαση, θα καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των ανωτέρω διοικητικών προστίµων από τα αρµόδια όργανα, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών. Θεσπίζονται δε εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια, µε βάση τα οποία µπορεί να αυξάνεται το ύψος των διοικητικών προστίµων, που προβλέπεται για τις ανωτέρω κατηγορίες παραβάσεων και κατ’ ανώτατο όριο µέχρι το τριπλάσιο του βασικού προστίµου!
Σημαντικό που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι ότι καταργείται η έκπτωση στο ήμισυ του προστίμου, αν πληρωθεί εντός 10 ημέρων από την βεβαίωση της παράβασης!
Τέλος ο νέος Κ.Ο.Κ ανεξάρτητα της κατηγορίας επικινδυνότητας, σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσει τις παραβάσεις και στις εξής δύο επιπλέον κατηγορίες, αυτής της πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1), και της αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ2), για τις οποίες θα επέρχονται μόνο διοικητικές κυρώσεις και όχι πρόστιμα.
Πάντως αυτό που έχει προκαλέσει και ιδιαίτερη συζήτηση είναι το ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής από τα αρμόδια όργανα ως και η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων διοικητικών προστίμων .Τα καθοριζόμενα με την κοινή υπουργική απόφαση διοικητικά πρόστιμα θα προσαυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και κατά διακόσια τοις εκατό (200%), αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ! Με απόφαση δε των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί, τα παραπάνω ποσά του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και τα ποσοστά προσαύξησης να τροποποιούνται, ανάλογα και με την κατηγορία της παράβασης, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού προστίμου.
Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2696/1999, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας.

Ελευσίνα, την 10.04.2018
Η συντάξασα Δικηγόρος
Δήμητρα Δημ. Κοκκινιώτη

Κοινοποιήστε!