201810.11
0

«ΑΚΥΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Σε πρόσφατη Απόφαση του γραφείου μας, (υπ’ αριθμ. 876/2018   Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)  δικαιώθηκε εξ ολοκλήρου πελάτης μας, που είχε απολυθεί παράνομα από μεγάλη ανώνυμη  εταιρεία και μάλιστα ενώ υπήρχε ενώπιον της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας αμφιλεγόμενη έως και αρνητική εισήγηση από τον Συνήγορο του Πολίτη,  ως προς το παράνομο.!  Σύμφωνα  με το διατακτικό της, η εν λόγω Απόφαση , α) αναγνώρισε την ακυρότητα της απόλυσής  β) υποχρέωσε  την εναγόμενη εταιρεία να αποδέχεται τις υπηρεσίες του εργαζομένου προσηκόντως, και μάλιστα  στην ίδια θέση που εργαζόταν πριν την καταγγελία της σύμβασής του,  απειλώντας χρηματική ποινή σε βάρος της 150 Ε/ημερησίως  για κάθε ημέρα άρνησής της να τον απασχολήσει  γ) υποχρέωσε  την εναγομένη εταιρεία να του καταβάλει το συνολικό ποσό  ###### Ε, ήτοι ποσό για μισθούς, κατά τα νόμιμα και νομιμότοκα, πλέον ευρώ 1.000 ως αποζημίωση για την ηθική του  βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας  και  δ) κήρυξε προσωρινώς εκτελεστή  τόσο τη διάταξη περί επαναπρόσληψής του, όσο και περί καταβολής των ως άνω ποσών  ε) όρισε  δικαστική  δαπάνη το  ποσό των ευρώ 250,00.

Το καίριο σημείο της Απόφασης και αυτό που ενδιαφέρει άμεσα και πρώτιστα τον κάθε εργαζόμενο που εύθυς, για δήθεν σπουδαίο λόγο, βρίσκεται εκτός εργασίας, είναι η δυνατότητά του να επιστρέψει  στην θέση όπου εργάζετο και δη με τους αυτούς όρους.  Η αξίωσή του αυτή βρίσκει έρεισμα σε πλειάδα διατάξεων του Αστικού Κώδικα, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας , του ν. 3198/1955, του ν. 1483/1984, σε συνδυασμό με το π.δ. 176/1997, του ν. 3304/2005, του ν. 3896/2010, του ν. 2112/1920, του άρ. 20 Σ. Αξιοσημείωτο είναι ότι επί άκυρης καταγγελίας σύμβασης εργασίας, η αξίωση του εργαζομένου εναντίον του εργοδότη να ανέχεται την προσφορά υπηρεσιών είναι δεκτική προσωρινής προστασίας κατά το άρθρο 731 Κ.Πολ.Δ.  Μάλιστα, κατά την επικρατούσα στη νομολογία άποψη, η υποχρέωση του εργοδότη να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του ακύρως απολυθέντος δεν συνιστά πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος του εργαζομένου για την κύρια υπόθεση, αφού με το ασφαλιστικό αυτό μέτρο αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση της απόφασης του εργοδότη έως ότου εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της αγωγής του εργαζομένου για την κύρια υπόθεση!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ακύρως απολυθείς πέραν της άσκησης κύριας  αγωγής  κατά του εργοδότη, με την οποία θα αιτείται τη δικαστική αναγνώριση της απόλυσής  του ως άκυρης ή/και καταχρηστικής, καθώς και μισθούς και αποζημίωση, δύναται να ασκήσει και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων , λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα που θα αποδείξει , αιτούμενος την άμεση επαναπρόσληψή του, χωρίς να χρειαστεί να αναμένει την συζήτηση της αγωγής και την έκδοση απόφασης επί αυτής που θα διαρκέσει κάποιους μήνες και χωρίς να κινδυνεύει η αίτησή του αυτή να απορριφθεί με το σκεπτικό ότι η επαναπρόσληψή του με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων θα συνιστά ικανοποίηση δικαιώματος ώστε θα παρέκει η άσκηση της κύριου βοηθήματος της  αγωγής   !

 

Ελευσίνα, την 11.10.2018

Η συντάξασα Δικηγόρος

ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜ. ΚΟΚΚΙΝΙΩΤΗ

Κοινοποιήστε!