• Ζημίες κατά τη μεταφορά επιβατών /φορτίων (με ή χωρίς φορτωτική)
  • Σωματικές βλάβες /Θάνατος επιβαινόντων
  • Αποζημιώσεις
  • Περιβαλλοντικά ζητήματα
  • Ευθύνη πλοιοκτήτη /Διαχειριστή πλοίου ή ασφαλιστή