• Αγοροπωλησίες – Γονικές Παροχές –Δωρεές
  • Προσύμφωνα – Εκτιμήσεις Ακινήτων από εξειδικευμένο εκτιμητή – διαχείριση – προώθηση –διαπραγμάτευση
  • Προστασία πωλητή ακινήτου από μη καταβολή  πιστωθέντος τιμήματος
  • Αγωγή επί Προσβολής της επικαρπίας, οίκησης, νομής, κυριότητας, Αγωγή διανομής ακινήτου,
  • Διαφορές από χρήση κοινού ακινήτου
  • Διεκδικητική αγωγή,
  • Αγωγή δουλείας,
  • Αγωγή αποζημίωσης αγοραστή ακινήτου
  • Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής- Αποβολή από ακίνητο
  • Διαφορές με Ν.Π. Αυτοδιοίκησης (Δήμους- Περιφέρεια)
  • Διόρθωση Κτηματολογικών Εγγράφων