• Σύναψη μισθώσεων κατοικιών – εμπορικών
  • Λήξη / Λύση μισθώσεων
  • Αγωγές Εξώσεως
  • Διαταγές Αποβολή μισθωτή και
  • Απόδοση Μισθίου
  • Διεκδίκηση οφειλόμενων μισθωμάτων – Αποφορολόγηση ιδιοκτήτη από μη εισπραχθέντα μισθώματα
  • Εκτίμηση παραδοτέων μισθίων – Εκθέσεις αυτοψίας
  • Αγωγές αναπροσαρμογής μισθωμάτων
  • Αγωγή αποζημίωσης μισθωτή