• Δήμους – Περιφέρεια
  • Ν.Π.Δ.Δ., ρύθμιση /διαγραφή δημοτικών τελών, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, Πρόσφυγες, Αιτήσεις Ακυρώσεως, Ανακοπές Αναστολή Διοικητικών Πράξεων