201806.08
0

«ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΥΨΟΥΣ 10.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 47 / 2018 Απόφαση, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επέβαλε στην τράπεζα «…» πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ για μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της να απαντήσει στον προσφεύγοντα – πελάτη της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας παραβιάζοντας το κατ’ άρθρο 12 του ν. 2472/1997 δικαίωμα πρόσβασής του,σε τηλεφωνικές συνομιλίες του με υπάλληλό της,  ενώ της απηύθυνε σύσταση ώστε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες της, να μεριμνά για την ταυτοποίηση του συνομιλητή προτού προχωρήσει σε συνομιλία σχετικά με δεδομένα συναλλαγών ή οφειλών του ιδίου ή προσώπων που συνδέονται με τις συναλλαγές ή οφειλές αυτού (π.χ. φυσικών προσώπων που έχουν την ιδιότητα του εγγυητή, ενεχυρούχου ή υποθηκικού οφειλέτη, κλπ).
Έτσι, κατά την τακτική συνεδρίαση της 09ης.05. 2018, η Αρχή εξέτασε την προσφυγή πολίτη, στην οποία κατήγγειλε την μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασής του στα δεδομένα συγκεκριμένων τηλεφωνικών συνομιλιών με υπαλλήλους/συνεργάτες της τράπεζας «…» σχετικά με οφειλή του από επιχειρηματικό δάνειο. Ειδικότερα, ο προσφεύγων ανέφερε στην καταγγελία του – προσφυγή του προς την Αρχή ότι: « στις … δέχθηκε στα γραφεία της επιχείρησής του τηλεφωνική όχληση από την Τράπεζα, και συγκεκριμένα από τη διευθύντρια του καταστήματος … (Β), η οποία ενημέρωσε για την οφειλή του προσφεύγοντος. Στο τηλεφώνημα όμως αυτό, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, δεν απάντησε ο προσφεύγων, ο οποίος είναι ο οφειλέτης, αλλά ο θείος του Γ, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την εν λόγω οφειλή και βρισκόταν συμπωματικά στο γραφείο του προσφεύγοντος. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, ο θείος του ενημερώθηκε πλήρως από την υπάλληλο της τράπεζας για την οικονομική του κατάσταση, καθώς και για τις συνέπειες που θα είχε η μη έγκαιρη εξόφληση της υποχρέωσής του» .
Ο προσφεύγων διατείνετο ότι, με την ενέργεια αυτή της Τράπεζας, έχουν τύχει παράνομης επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα και πλήττεται και η επιχείρησή του, καθώς ο θείος του είναι και εμμέσως ανταγωνιστής του (ο υιός του δραστηριοποιείται με όμοια επιχείρηση). Για το συγκεκριμένο περιστατικό ο προσφεύγων απευθύνθηκε εγγράφως στο τμήμα παραπόνων της Τράπεζας με το από … αίτημά του, ενώ, στη συνέχεια, ζήτησε να λάβει αντίγραφα α) της εν λόγω συνομιλίας του υπαλλήλου της Τράπεζας με τρίτο πρόσωπο (θείο του εν προκειμένω ) και β) της από … συνομιλίας υπαλλήλου της Τράπεζας με τον ίδιο τον προσφεύγοντα σχετικά με το από … παράπονό του για το ανωτέρω συμβάν. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα, η Τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα αυτά.
Η Αρχή, σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 « περί προστασίας των Προσωπικών δεδομένων» και τον νόμο 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», σκέφτηκε μεταξύ άλλων ότι για την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης δεν απαιτείται η επίκληση έννομου συμφέροντος, αφού θεωρείται δεδομένο το έννομο συμφέρον (έστω και ηθικό) του υποκειμένου να λάβει γνώση πληροφοριών, οι οποίες το αφορούν και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί σε αρχείο που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας, (εν προκειμένω η Τράπεζα). Περαιτέρω οι καταγεγραμμένες συνομιλίες του προσφεύγοντος με τους υπαλλήλους της Τράπεζας αποτελούν καταρχήν απλά προσωπικά δεδομένα . Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται, καθώς πραγματοποιείται στο πλαίσιο νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα χωρίς γι αυτό να απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση και των δύο μερών, αλλά απλώς προηγούμενη ενημέρωση
Ο προσφεύγων, λοιπόν ως υποκείμενο των δεδομένων, έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και περιέχονται στο σύνολο των καταγεγραμμένων αυτών συνομιλιών ενώ η Τράπεζα, από την πλευρά της, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να απαντήσει εγγράφως εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών. Αντιθέτως η Τράπεζα καθυστέρησε αδικαιολόγητα να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης του προσφεύγοντος, καθώς απάντησε ύστερα από σχεδόν ένα (1) έτος.
Όλοι έχουν βρεθεί αναμφίβολα στην θέση του συγκεκριμένου καταγγέλλοντος, απλά δεν έχουν ακολουθήσει την νόμιμη και τυπική οδό. Ας σημειωθεί ότι Αποφάσεις τέτοιου είδους αφενός προάγουν τις παρεχόμενες τραπεζικές και συναφείς υπηρεσίες, εμπεδώνουν στον πολίτη το ΄΄περί δικαίου αίσθημα΄΄ , που τόσο έχει ανάγκη και συνάμα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα δοθέντων και των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που ετέθη σε ισχύ από την 25.5.2018 και επισύρει σοβαρότατα πρόστιμα.

Ελευσίνα, την 08.06.2018
Η συντάξασα Δικηγόρος
Δήμητρα Δημ. Κοκκινιώτη

Κοινοποιήστε!