201808.03
0

«Ανθρωποκτονία με παράλειψη …???»

Στην ανθρωποκτονία με παράλειψη (άρ. 299 παρ. 1 Ποινικού Κώδικα) το θύμα βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου ζωής και ο δράστης παραλείπει να επιχειρήσει την πράξη που έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσει, βάσει ρητής διάταξης νόμου, ή σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων, ή σύμβαση και η οποία θα μπορούσε να ανακόψει την εξέλιξη του κινδύνου προς τη βλάβη του εννόμου αγαθού, εν προκειμένω της ζωής. Ο δόλος του δράστη στην ανθρωποκτονία, που μπορεί να είναι και ενδεχόμενος δόλος και όχι μόνο δόλος 1ου βαθμού, ή άλλως πρόθεση, συνίσταται στη γνώση από πλευράς του, ότι με την πράξη ή με την παράλειψη να πράξει ως οφείλει, αφαιρείται η ζωή άλλου. Ο τρόπος και τα μέσα που τείνουν στον ανθρωποκτόνο σκοπό είναι αδιάφορα, αρκεί να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης του δράστης και του επελθόντος αποτελέσματος.
Η ανθρωποκτονία με πρόθεση απορροφά τόσο το έγκλημα της παράλειψης λύτρωσης από κίνδυνο ζωής του άρθρου 307 του Π.Κ. , όπως και το έγκλημα της έκθεσης του άρθρου 306 παρ. 2 Π.Κ.
Ο δράστης ανθρωποκτονίας από πρόθεση και διά παραλείψεως τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, η οποία φθάνει έως τα 25 έτη με ελάχιστο τα 20, το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να μειωθεί έτι περισσότερο! Και στην δια παραλείψεως τέλεση της ανθρωποκτονίας, είναι δυνατόν να υπάρχει συναυτουργία, ήτοι από κοινού τέλεση της αξιόποινης πράξης, συγχρόνως ή διαδοχικά, από δύο ή περισσότερους, ώστε ο συναυτουργός τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού, δηλαδή αυτού που τέλεσε την πράξη (με θετική ενέργεια ή παράλειψη). Αρκεί και για τον συναυτουργό να υφίσταται ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς αποτροπή του παράνομου αποτελέσματος. Απαντώνται και άλλες μορφές συμμετοχής στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας , της άμεσης και της απλής συνέργειας. Και στο πρόσωπο του συνεργού συντρέχει η περίπτωση της αρνητικής συνδρομής, η οποία παρέχεται στον αυτουργό της ανθρωποκτονίας με παράλειψη, με την έννοια ότι ο συμμέτοχος στο έγκλημα, παρόλο που φέρει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση (εκ του νόμου, εκ συμβάσεως κ.ο.κ.) να αποτρέψει το εγκληματικό αποτέλεσμα αν και μπορεί να το παρεμποδίσει , ωστόσο το ανέχεται ή δεν ενεργεί προς αποτροπή του.
Στα πρόσφατα γεγονότα της 24ης Ιουλίου 2018, με την φονική πυρκαγιά στους πλησίον μας Δήμους γίναμε όλοι μάρτυρες μιας, τουλάχιστον, αδικαιολόγητης καταστροφής και χειρότερα μιας ασύλληπτης για το μυαλό κάθε μέσου ανθρώπου τραγωδίας. Οι ημέρες που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν όχι απλά τις καταστροφικές συνέπειες της επέμβασης στη φύση, αλλά τις τραγικές συνέπειες των παραλείψεων όσων είχαν καθήκον νομικό και ηθικό να επέμβουν κατάλληλα και έγκαιρα για να το αποτρέψουν. Είναι άλλο πράγμα ο εμπρησμός και η καταστροφή του δάσους και της πανίδας και άλλο η αποτέφρωση ανθρώπων ζώντων , εν κινήσει. Είναι άλλο η παράλειψη να περιοριστεί μία αντικειμενικά δύσκολη περίπτωση πυρκαγιάς και άλλο το ότι κατέληξαν άνθρωποι σε πνιγμό ή στις εντατικές των νοσοκομείων σε άμεση συνάφεια με το ότι δεν διασώθηκαν εγκαίρως !
Δεν συνάδει τέτοια φρίκη σε καιρό ειρήνης…!
Δεν αρμόζει τέτοιο τέλος σε κανέναν άνθρωπο ..!
Μόνη ανακούφιση στους οικείους και στην κοινωνία εν γένει η παραδειγματική τιμωρία των δια παραλείψεως υπαιτίων.

Ελευσίνα, την 2.08.2018
Η συντάξασα Δικηγόρος
Δήμητρα Δημ. Κοκκινιώτη

Κοινοποιήστε!