201801.05
0

Καλή Χρονιά!! ….. με Διαζύγια εξπρές

Ψηφίστηκε ο Νόμος 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/22-12-2017) με τίτλο ‘’Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις’’.

Μεταξύ των άλλων διατάξεων, περιλαμβάνεται και η πολυσυζητημένη ρύθμιση για τα συναινετικά διαζύγια . Βάσει του άρθρου 22  του οικείου Νόμου λοιπόν τροποποιήθηκε το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα , σύμφωνα με το οποίο πλέον  οι σύζυγοι με έγγραφη συμφωνία θα μπορούν να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή θα συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και θα υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος θα πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

Η παραπάνω έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η  συμφωνία για τη ρύθμιση της επιμέλειας, της επικοινωνίας και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων θα  υποβάλλεται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο. Προς τούτο θα καταρτίζεται  συμβολαιογραφική πράξη , που θα επικυρώνει τα ως ΄άνω  η οποία θα απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη. Σημαντικό είναι ότι η συμβολαιογραφική αυτή πράξη  , ως προς  τα ζητήματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής ανήλικων τέκνων, θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία. Η πλήρης λύση του γάμου, θα επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου. Ειδικώς σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, όπως συνέβαινε και έως τώρα, θα παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

Συνεπώς  απαγκιστρώνεται πλέον η συναινετική λύση του γάμου από την Εκούσια Δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και την έκδοση σχετικής Δικαστικής Απόφασης , ως και την παραίτηση από τα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης.  Καθίσταται μια διαδικασία σαφώς σύντομη και καθ’ όλα εξπρές !  Σημειωτέο τυγχάνει ότι ο παρόν νόμος δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες θα εκδικαστούν κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους. Βέβαια ουδείς εμποδίζει τους διαδίκους να παραιτηθούν της αιτήσεώς τους, αν ακόμα δεν έχει συζητηθεί, και να προσφύγουν  στην νέα διαδικασία , εφόσον δύνανται να υποβληθούν σε νέα έξοδα.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η λύση ενός γάμου με τις  νέες ρυθμίσεις χρήζει προσοχής , όπως άλλωστε και με την παλαιότερη ισχύουσα διαδικασία για πλείστους νομικούς και όλως ουσιαστικούς λόγους, αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων το ζητούμενο δεν είναι απλώς η λύση του γάμου, αλλά η ρύθμιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δικαιότερο για τις εκατέρωθεν πλευρές των περιουσιακών θεμάτων του ζευγαριού , όπως και της διατροφής των ανηλίκων παιδιών ή/και της συζύγου συνηθέστερα. Ας μην λανθάνει λοιπόν της προσοχής ότι ένα εξπρές συναινετικό διαζύγιο,δεν θα εξασφαλίσει απαραίτητα και τα λοιπά ζητήματα. Συχνά το μέρος εκείνο που βιάζεται περισσότερο για την λύση του γάμου , θα υπογράψει εύκολα μια συμφωνία, που δεν είναι βέβαιο ότι θα τηρήσει, ενώ θα έχει λάβει όμως εύκολα και γρήγορα το πολυπόθητο διαζευκτήριο!

Αναντίρρητα η παρουσία και η σύνταξη – έλεγχος  των συμφωνιών από Δικηγόρο, και δη Δικηγόρο με εμπειρία σε θέματα Οικογενειακού Δικαίου,  είναι όχι απλώς νομοθετική πρόβλεψη αλλά αναγκαιότητα, υπαγορευόμενη από το ουσιαστικό συμφέρον εκάστου των συζύγων , ιδίως εκείνου   που θα ασκεί την επιμέλεια του/των ανηλίκων και θα είναι δικαιούχος διατροφής, ή λόγω της έγγαμης συμβίωσης θα είναι επιφορτισμένος με κοινά χρέη, ή δάνεια . Η παρουσία Συμβολαιογράφου είναι απλώς επικυρωτική, ώστε όλη η ΄΄δουλειά΄΄ θα εξακολουθήσει να γίνεται ενώπιον των Δικηγόρων.  Η πράξη θα καταδείξει τα υπέρ ή και τα τρωτά της νέας διαδικασίας.

Κοινοποιήστε!