Κοινοποιήστε!

Ιδιώτες/Φυσικά πρόσωπα

Το Δικηγορικό Γραφείο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις σε θέματα που αφορούν στην οικογένεια, στους ανηλίκους, στις σχέσεις συζύγων μεταξύ τους ή με τα τέκνα τους [εντός ή εκτός γάμου], στην επιμέλεια και τη γονική μέριμνα, στη διατροφή συζύγου ή /και τέκνων, ενδοοικογενειακής βίας.

Επίσης σε ζητήματα υιοθεσίας/ αναδοχής τέκνου, κληρονομικά, εργατικά, παρενόχλησης στην εργασία.

Παρέχουμε λύσεις σε θέματα διαχείρισης ακινήτων, [αγοραπωλησίες, μισθώσεις, χρήση κοινού], ρύθμισης δικαστικώς ή εξωδίκως τραπεζικών δανείων, προστασίας πρώτης κατοικίας, προστασία καταναλωτών, σε φορολογικές υποθέσεις, σε ποινικές εκκρεμότητες.

Ιδιώτες

«Παιδική Συναυλία», 1900-Ιακωβίδης