Κοινοποιήστε!

Επιχειρήσεις/ Εταιρείες

Βασικός βραχίονας των υπηρεσιών που παρέχει το Δικηγορικό Γραφείο αποτελούν οι κάθε μορφής εταιρείες (ατομικές, Ο.Ε. , Ε.Ε., Ε.Π..Ε., ΙΚΕ, Α.Ε. κ.α. ) ως και επαγγελματικά σωματεία, από το στάδιο ήδη της σύστασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. Παρέχουμε αυτοπρόσωπη εμφάνιση στις εγκαταστάσεις των πελατών μας, γρήγορη επέμβαση όποτε παρίσταται ανάγκη, συνδυασμένες και υπεύθυνες νομικές και οικονομικές υπηρεσίες σε ζητήματα χρηματοδοτικών συμβάσεων [factoring, forfaiting, leasing, sale and lease back], τραπεζικού δανεισμού, τραπεζικών εγγυοδοτικών συμβάσεων, ανείσπρακτων απαιτήσεων, εργατικών και φορολογικών υποθέσεων, asset management, δάνεια σε ξένο νόμισμα [Ελβετικό Φράγκο], ποινικών εκκρεμοτήτων.

Με πολυετή εμπειρία σε ζητήματα ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανείσπρακτων απαιτήσεων, επαγγελματικών μισθώσεων, αλλά και σοβαρότατων ποινικών εκκρεμοτήτων, παριστάμεθα επιτυχώς υπέρ των πελατών μας.

Είμαστε σε θέση να εκπροσωπούμε ευπρόσωπα τους εντολείς μας σε συναλλαγές τους και συμβάσεις τους [ήδη από το στάδιο της διαπραγμάτευσης, της κατάρτισης όπως και κατά την εξέλιξη αυτών] με αλλοδαπές εταιρείες ή /και με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση «Χρυσής Βίζας» - «GOLDEN VISA» για λογαριασμό αλλοδαπών υποψήφιων επενδυτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, από το στάδιο ήδη της ενημέρωσης στην Αγγλική Γλώσσα, της υποστήριξης στην αναζήτηση και υλοποίησης της επένδυσης, έως και την πλήρη ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Το Δικηγορικό Γραφείο ειδικά για τις εταιρείες – εντολείς μας έχει εφαρμόσει τον θεσμό της παροχής προληπτικών νομικών μέτρων στοχεύοντάς στην διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών μας.

Εταιρίες

«Ανθρωπάκια», 1967-Γαίτης